Jeg vil representere SV på Stortinget fordi forskjellen mellom folk i Norge stadig øker. At gapet mellom de aller rikeste og samfunnets svakeste vokser, er skremmende.

Jeg har bodd flere år i Mellom-Amerika og i Brasil og har sjøl sett hvordan samfunn lider under store forskjeller. Dette er samfunn der folk betaler relativt lite i skatt, gjerne flat skatt, hvor den offentlige skolen ofte har dårlig kvalitet og statlige sykehus mangler utsyr og kompetanse. Et samfunn der kun de rikeste har råd til å sikre en god utdannelse for ungene sine på privatskoler og kan betale for behandling på private klinikker. Blå-blå og liberale krefter i landet vårt ønsker å gi, og gir, større plass til private aktører, både innen utdannings- og helsesektoren. Etter å ha bodd i byer i land vi på velferdsområdet ikke ønsker å sammenligne oss med, gjør denne nedbygginga av offentlige velferdstilbud meg livredd og forbanna. Et sånt Norge skal vi bare ikke ha.

Jeg vil ta kampen mot økte forskjeller i Norge.

Jeg vil representere SV på Stortinget fordi ungene våre fortjener en knallgod offentlig skole, en utdanningssektor som gnistrer av kvalitet fra barnehage til universitet. At lærernes status synker for hvert nye byråkratiske pålegg og hver nye oppgave som ikke handler om undervisning, er kritisk.

Jeg fikk tittel lektor med opprykk i 2010, og har jobba som lærer i grunnskolen, i videregående og i voksenopplæring. For hvert år som går, virker det som om det blir mindre tid til det vi aller mest ønsker å gjøre; nemlig undervise og samarbeide med lærerkollegaer. Det skal testes, måles, rapporteres, loggføres, snakkes, og vurderes så mye at man aldri riktig får tid til å tenke ferdig en tanke. Som grunnskolelærer må du helst kunne fungere som psykolog, helsesøster, forelder og brannslukker. Sjøl om det gjør jobben hakket mer spennende, betyr det at det hver dag blir litt mindre tid til å undervise og å vurdere for læring. Derfor vil jeg ta kampen for å få flere yrkesgrupper inn i skolen, som fast helsesøster, sosiallærer, miljøarbeidere og assistenter, for å gi læreren tid til å være lærer. Statusen må opp, gjennom å øke lønna og å restaurere tilliten til profesjonen. Leksene, eller repetisjon og øving, bør inn i skoledagen, sammen med daglig fysisk aktivitet og et varmt måltid. Jeg vil jobbe for å få på plass en nasjonal norm for underveisvurdering uten tallkarakter alle årene av grunnskolen, for økt læring.

Jeg vil ta kampen for en offentlig skole som er så god at private aktører feies totalt av banen, og jeg vil ta kampen for lærerne, for vi har kanskje verdens viktigste yrke.

Jeg vil representere SV på Stortinget fordi jeg vil styrke kvinners rettigheter og rettssikkerhet, i Norge og i verden. At vi i et av verdens mest likestilte land fremdeles hører om kjønnsdiskriminering i arbeidslivet og hvor vold mot kvinner er et vedvarende, alvorlig problem, gjør meg forbanna.

Vi må tørre å snakke om at det stort sett er menn som starter kriger, som dreper, mishandler og voldtar. Vi må erkjenne at det er noe som går galt et sted i løpet av mange menns oppvekst – et eller annet som gjør at noen menn utfører voldelige handlinger som rammer kvinner. Kvinner lever under en konstant trussel om vold og overgrep, som begrenser vår bevegelsesfrihet. Noe av det farligste en kvinne kan gjøre, er å gifte seg, for å ikke å snakke om å gå fra en kjæreste eller ektemann. Så utbredt er vold i nære relasjoner, også i Norge. Etterforskning av voldtektssaker må prioriteres, selv om bevismaterialet kan være tynt. Dette handler om holdninger og å ta den voldsutsatte kvinnen på alvor. Vi må erkjenne at kvinner med innvandrerbakgrunn er utsatt for dobbelt diskriminering, i kraft av etnisitet og kjønn. Derfor er det avgjørende med økt  likestilling i folkevalgte forsamlinger, med hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og alder. Vi må beskytte barn mot kjøpepress, kroppspress og seksualisering ved å lovpålegge merking av all retusjert reklame og ha reklamefrie soner der barn ferdes. Vi er nødt til å jobbe for å få et mer rettferdig arbeidsliv og innføre en nasjonal norm på sekstimers arbeidsdag. Økt lønn for typiske kvinneyrker kan og bør løses gjennom en statlig finansiert likelønnspott i en overgangsperiode. Vi må våge å snakke om religion generelt, ikke bare islam, og dens kontrollerende og kvinneundertrykkende natur. Religion er et privat anliggende og bør holdes utafor alle former for statlig styring og støtte. Målet for ei moderne, opplyst befolkning, bør være et sekulært samfunn der menneskerettighetene får en sterkere stilling.

Jeg vil ta kampen for å knuse patriarkalske samfunnsstrukturer og jobbe for likestilling og frihet for alle marginaliserte samfunnsgrupper.

Jeg vil representere SV på Stortinget fordi vi som vant i lotteriet og blei født i Norge, har et særskilt ansvar for å jobbe for internasjonal rettferdighet. At det fremdeles eksisterer motvilje mot å fordele verdens ressurser mer rettferdig, er uforståelig.

Norge må være pådriver for å styrke og demokratisere FN. Det må bli enklere og raskere å dømme stater som bryter internasjonal lov, og det må bli vanskeligere å utnytte folk og naturressurser i utviklingsland. Vi må tørre å føre en tydelig dialog med stater der sentrale menneskerettigheter trues. Vi må snu pengestrømmene og kjempe mot skatteparadiser. All illegitim gjeld må slettes, og IMF og Verdensbanken må demokratiseres. En vesentlig andel av oljefondet må investeres i utviklingsland for å komme fattige til gode. Samtidig må oljefondets program for miljørettede investeringer videreutvikles, og Norge må bidra til en ambisiøs klimaavtale. Jeg mener at Norge skal slutte å delta i krigføring i NATO-regi og på sikt erstatte NATO-medlemskapet med en defensiv nordisk forsvarspakt. Barnets-samarbeidet må samtidig styrkes. Vi må jobbe for internasjonal nedrustning og kutte all subsidiering av norsk våpeneksport.

Jeg vil ta kampen for å fordele verdens ressurser mer rettferdig, og jobbe for nedrustning både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg kunne ha nevnt en haug andre hjertesaker, men har valgt å fokusere på områdene nevnt ovenfor. Det betyr ikke at jeg ikke er opptatt av miljøsaker, innvandring og integrering, kultur- og arbeidslivspolitikk. Jeg har meninger om det meste, bare spør!


Om meg

sv_elinJeg har vokst opp i Rælingen og i Fetsund på Romerike, med skilte foreldre og tre søsken. Rett etter videregående flytta jeg til Newcastle i Australia for å studere journalistikk. Jeg har alltid lest og skrevet mye, og fascinasjonen for Latin-Amerika var et faktum da jeg begynte å lese latinamerikansk litteratur i starten av tjueåra. Jeg utvikla et intenst ønske om å se landskapet Gabriel García Márquez beskreiv og lese Eva Luna på originalspråket. I løpet av et år som ryggsekkturist gjennom México og Mellom-Amerika, lærte jeg spansk og blei tatt opp på Spansk- og Latin-Amerikastudier ved Universitetet i Bergen høsten 2013. Dette var ei tid det var tøft å komme inn på arbeidsmarkedet for nyutdanna innen media, og jeg søkte meg inn på et masterstudie i menneskerettighetsfilosofi ved Universidad Nacional i Costa Ricas hovedstad. I San Jose ligger den inter-amerikanske menneskerettighetsdomstolen, og vi på masterprogrammet fikk bivåne rettssaker og hadde anerkjente menneskerettighetsjurister som forelesere. Jeg gjorde feltarbeid i Nicaragua og skrev en masteravhandling om kvinners rolle i utviklinga av lokalsamfunnet i den fattige atlanterhavsregionen. Vel tilbake i Norge og Oslo begynte jeg i en praktikantstilling i bistandsorganisasjonen CARE Norge i kombinasjon med stilling som kommunikasjonsmedarbeider i IKEAs markedsavdeling. Derfra ble jeg rekruttert inn i KPMGs markedsavdeling, hvor jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver og webredaktør for hele konsernet. Jeg har alltid likt å jobbe med språk og kommunikasjon, men i konsulentbransjen fikk jeg ikke riktig brukt fagkunnskapen min og jeg bestemte meg for å bli lektor i spansk, samfunnsfag og media. Jeg fikk jobb på Ullern videregående skole og ble der til jeg fikk mitt første barn og flyttet til Larvik. Her jobber jeg som spansk-, engelsk-, samfunnsfag- og kroppsøvingslærer på niende trinn i grunnskolen. I tillegg til engelsk, snakker jeg spansk og portugisisk flytende. Min brasilianske mann møtte jeg i Salvador mens jeg gjorde research, og skrev manus til en skjønnlitterær roman som jeg gir ut i starten av 2017. Jeg har bodd mange år i utlandet, noe som definitivt har vært med å forme meg ideologisk, og SV har alltid vært «mitt» parti selv om jeg først blei partipolitisk aktiv i 2014 da vi slo oss ned i Larvik. Jeg er vararepresentant til Larvik kommunestyre og nestleder i Larvik SV.